Metody nauczania

Nasze przedszkole posiada Wpis do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych.
Realizujemy program wychowania w przedszkolu zgodny z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego

Program naszego działania opiera się w znacznej mierze na poniższych założeniach:

  • najważniejszym etapem naszego życia jest dzieciństwo, to tu nasze życie bierze swój początek, rozpęd i kierunek,
  • w ciągu pierwszych pięciu lat życia rozwija się aż połowa zdolności człowieka do uczenia się,
  • kolejne 30% wykształca się do ósmego roku życia,
  • dobra zabawa to inwestycja w harmonijny, wielostronny rozwój dziecka w budowanie fundamentów jego dobrostanu, kompetencji i szczęścia,
  • dzieci najlepiej się uczą tego, czego doświadczają wszystkimi zmysłami, należy je więc odpowiednio stymulować,
  • proste ćwiczenia fizyczne ogromnie wspomagają umiejętność uczenia się małego dziecka,
  • nauka, w tym także nauka czytania, pisania i liczenia może i powinna być zabawą, piosenką, wierszykiem,
  • nasze domy, lasy, place zabaw, ogrody zoologiczne, muzea, teatry itd. są najlepszymi szkołami,


W związku z powyższym, zwracamy uwagę na kształcenie wszystkich zmysłów. Podkreślamy rangę wielozmysłowego odbierania świata.

W pracy opieramy się na następujących metodach:

-pedagogika zabawy KLANZY– (KLub ANimatorów ZAbawy) to zabawy które są „przyjemne” i „wyzwalają spontaniczne zachowania”, „dają radość”, przez co integrują grupę, wyzwalają pozytywne emocje dzieci i zachęcają do wspólnych zabaw.
Pedagogika zabawy proponuje zabawy, które spełniają określone zasady, a zwłaszcza:

– zapewniają dobrowolność uczestnictwa
– uwzględniają wszystkie poziomy komunikowania
– rozwijają pozytywne przeżycie jako wartość i unikają rywalizacji
– posługują się różnymi środkami wyrazu (ruch, gest, dotyk, taniec, dźwięk, malowanie, gra ról, pantomima).

-Dziecięca Matematyka – Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiejto koncepcja rozwijania zdolności umysłowych dzieci wraz z ich edukacją matematyczną, która pozwala rozwinąć możliwości umysłowe oraz uzdolnienia do uczenia się matematyki w szkole. Efektywność wspomagania rozwoju, a także wyniki edukacji matematycznej zależą od korzystnego dopasowania treści kształcenia do możliwości rozwojowych dzieci. Zdaniem autorki metody, edukacja matematyczna przedszkolaków musi być wtopiona w działania, zmierzające do rozwoju umysłowego dzieci w ogóle. Procesy intelektualne, od których zależą sukcesy w uczeniu się matematyki, mają, bowiem szeroki zakres: służą dzieciom do klasyfikowania i tworzenia wszelkich pojęć, tworzenia logicznych wypowiedzi, polepszania spostrzegania, przewidywania skutków na bazie dostrzeżonych przyczyn, sprawnego liczenia, nie tylko przy rozwiązywaniu zadań matematycznych.


-Metoda Dobrego Startu
 – Marty Bogdanowicz, która wspiera i harmonizuje rozwój psycho-motoryczny dziecka. W metodzie tej usprawniane są funkcje słuchowe, wzrokowe, dotykowo-kinestetyczno-ruchowe oraz wzrasta ich integracja. Celem metody jest ułatwienie nauki czytania i pisania po przez jednoczesne usprawnienie czynności analizatorów: słuchowego, wzrokowego, kinestetyczno- ruchowego, a także kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. 

MDS- to metoda wzrokowo- słuchowo- ruchowa, w której odgrywają rolę trzy elementy: słuchowy (piosenka), wzrokowy( wzory graficzne, litery) i motoryczny (wykonywanie ruchów w czasie odtwarzania wzorów graficznych i liter, zharmonizowanych z rytmem piosenki, śpiewu).

-Metoda Carla Orffa -to metoda wychowania muzycznego dzieci, której głównym elementem jest śpiew i gra na prostych instrumentach perkusyjnych (tzw. instrumentarium Orffa, w skład którego wchodzą: bębenki, tamburyna, kołatki, grzechotki, trójkąty, dzwonki melodyczne). Bardzo ważna jest swoboda dziecka z instrumentami, która polega na improwizacji i rozwijaniu ekspresji, najważniejszym elementem w muzykowaniu jest rytm. Metodę szeroko wykorzystuje się w muzykoterapii.

Metoda czytania  Jagody Cieszyńskiej  – to symultaniczno – sekwencyjna metoda nauki czytania, jest oparta na nauce czytania sylabami. Autorka twierdzi, iż dzięki rozpoczęciu nauki czytania już w wieku przedszkolnym, można wpłynąć na rozwój wszystkich funkcji psychicznych dziecka, od spostrzegania, do myślenia przez analogię, rozumowania przyczynowo-skutkowego oraz funkcjonowania pamięci.

wybrane aktywności ruchowe Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju. Pozwalają nabyć świadomość własnego ciała i usprawniać je ruchowo, świadomość przestrzeni i działania w niej oraz współdziałania i nawiązywania bliskiego kontaktu z innymi. Poznając własne ciało dziecko odkrywa jego ruch, sprawność i siłę, poprzez to czuje się bezpieczne, a poznając przestrzeń staje się aktywne i twórcze.

-Zabawy Fundamentalne– to program wspomagania rozwoju dzieci w wieku 0-6 lat. Program oparty jest na Teorii o wielokrotnej integracji, według której człowiek posiada 8 rodzajów inteligencji: językową, logiczno-matematyczną, muzyczną, przestrzenną, interpersonalną, intrapersonalną, ruchową i przyrodniczą. Każdą z nich można rozwinąć, nawet u najmłodszych dzieci (począwszy od niemowląt). Sposobem pracy są urozmaicone i dobrze zaplanowane zabawy, które angażują wszystkie zmysły dziecka. 

– Dogoterapia zajęcia z psem wspomagające rozwój poznawczy, fizyczny, społeczny i emocjonalny naszych dzieci. Dzieci uczą się odpowiedzialności i dobałości o inną istotę żywą. Stają się wrażliwsze i otwarte na świat. Zajęcia z pieskami zachęcają do ruchu. Dzieci w towarzystwie psa łatwiej i chętniej zapamiętują i uczą się nowych rzeczy. Uczą się okazywać emocje – w towarzystwie psa czują się bezpiecznie, gdyż z psem nawiązuje się niezwykła wieź – pies nie ocenia i nie krytykuje – jest naszym wspaniałym przyjacielem.

– Przytulanki, czyli wierszyki na dziecięce masażyki – Marty Bogdanowicz. W trakcie codziennych zabaw z przedszkolakiem, znajdujemy stałe miejsce dla zabaw opartych na dotyku, które nazywane są masażykami. O tego rodzaju masażu mówi się obrazowo jako o „sercu na dłoni”, gdyż jest on formą okazywania dziecku miłości poprzez dotyk. Masażyki także uczą dziecko: orientacji we własnym ciele, pomagają poznać kierunki (góra-dół, lewo-prawo) i pozwalają mu doznawać różnego rodzaju bodźce dotykowe. Dzieci z natury są bardzo ruchliwe i pobudliwe, mają trudności ze skupieniem uwagi i zrelaksowaniem się – co jest naturalne ze względu na nie w pełni dojrzały system nerwowy. Masażyki pomagają dziecku skoncentrować się na sobie, swoim ciele, dzięki czemu się ono uspokaja, odpręża.

Przywiązujemy dużą wagę do edukacji przez ruch oraz własną aktywność dzieci. Uczymy badać, dociekać, ale także marzyć i bawić się wyobraźnią. Kładziemy nacisk na współdziałanie i uczenie się współpracy. Wszystko to zgodnie z koncepcją Marii Montessori, która doprowadza dziecko do samodzielności, niezależności od dorosłych, odpowiedzialności za siebie i świat.